კატეგორიები

სანაშნე უშობლები სიმენტალური ჯიშის Fleckvieh

სანაშნე უშობლები ჰოლშტინოფრიზული ჯიშის Holstein Friesian cattle

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss

სანაშენე უშობლები ესტონური წითელი Estonian Red cattle

სანაშნე უშობლები ჰოლშტინოფრიზული ჯიშის Holstein Friesian cattle

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss

სანაშენე უშობლები ესტონური წითელი Estonian Red cattle

სანაშნე უშობლები სიმენტალური ჯიშის Fleckvieh

სანაშენე უშობლები სარძევე მიმართულების წაბლა შვიცური Brown Swiss