კატეგორიები

ხგ. კათეტერების შემათბობელი ელ. ჩანთა QuickLock Heater 2.0

გამლღობი მოწყობილობა MT30/54, 38°C (100.4°F), 12 V, მაკონტროლრებელით და ლიფტით

პაიეტების მჭრელი MiniCutter

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock Classic

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock 2000 (თეთრი)

ხელოვნური დათესვლის კათეტერი ძროხებში QuickLock ERGO (თეთრი)