კატეგორიები

ხგ. კათეტერების შემათბობელი ელ. ჩანთა QuickLock Heater 2.0

გამლღობი მოწყობილობა MT30/54, 38°C (100.4°F), 12 V, მაკონტროლრებელით და ლიფტით

პაიეტების მჭრელი MiniCutter