3. თვითკონტროლის გეგმის შედგენა

საწარმოს თვითკონტროლის გეგმის შედგენა შეიძლება შემდეგი პუნქტების მიხედვით.

3.1. სტრუქტურილი წინაპირობები. 
3.2. საწარმოს (ფირმის) პოზიცია, ინფრასტრუქტურა, შენობები და ოთახები.
3.3. საწარმო ოთახების შიდამოწყობისათვის გამოყენებული მასალები.
3.4. უწყვეტი ჯაჭვის შენარჩუნების უზრუნველყოფა.
3.5. რძის პროდუქტების დამზადების სქემები და აღწერილობა.
3.6. მკურნალობა.
3.7. სასმელი წყალი.
3.8. საკვების შეფუთვა.
3.9. ტრანსპორტირება.
3.10. დასუფთავება და დეზინფექცია.
3.11. ბრძოლა მღრღნელებისა და მავნებლების წინააღმდეგ.
3.12. ნარჩენების შეგროვება და სორტირება.
3.13. თანამშრომლების ტრენინგი საკვების ჰიგიენის დარგში.
3.14. თერმული დამუშავება.
3.15. საკვების აღწერილობა.
3.16. საკვების დადგენა.
3.17. საფრთხის ანალიზი და პრევენციული მოქმედებების მოძიება.
3.18. კრიტიკული საზღვრების დაწესება კრიტიკულ პუნქტებში და მაკორექტირებელი ქმედებები.
3.19. მოქმედებების გატარება, თვითკონტროლის გეგმის რეალობასთაშ შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.

3.1. სტრუქტურილი წინაპირობები.

3.2. საწარმოს (ფირმის) პოზიცია, ინფრასტრუქტურა, შენობები და ოთახები.

ოთახების განლაგების გეგმა. ფართის განლაგების გეგმაში შეტანილია საყოფაცხოვრებო და საწარმო ფართების განლაგება.

3.3. საწარმო ოთახების შიდამოწყობისათვის გამოყენებული მასალები.

გამოყენებული მასალის ჩამონათვალი:

  1. შპაკლი Maxi Pro
  2. შპაკლი Vetonit LR + 
  3. აკრილის ჰერმეტიკა Akrylbasic
  4. რეცხვადი დაბურული აკრილი Akrit 7
  5. ბეტონის იატაკის საფარი Epokte

და ასე შემდეგ.

3.4. ჯაჭვის უწყვეტობის უზრუნველყოფა.

მაგალითი: სხვადასხვა ტემპერატური ოთახების მონიტორინგი.

3.5. რძის პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიური სქემები და აღწერა.

რძის პროდუქტის დამზადების ტექნოლოგიია აღწერა. იხილეთ სათაური 2.3.

3.6. ზოგადი მიმოხილვა. 

მაგალითი: გადასამუშავებელი რძის რაოდენობა დღეში არის დაახლოებით 200 ლიტრი. შავარაუდო გადამუშავების რაოდენობა 150ლ/ს. შპეციალური ტექნიკური სათავსოების რაოდენა არის 5. აქედან 2 იტევს 90 ლიტრს, 3 - 45 ლიტრს. Yველის დასამზადებელი სათავსო იტევს 200 ლიტრს, რაც გვაძლევს საშუალებას დავამზადოთ დაახლოებით 20კგ ყველი ციკლში. მზა პროდუქტის საწყობის სივრცე შეადგენს 3(მ3). რაც გვაძლევს პროდუქტების შენახვის საშუალებას.

3.7.  სასმელი წყალი.

საკვების დასამზადებლად, ხელების დასაბანად და ინვენტარის გასარეცხად გამოყენებადი წყალი უნდა აკმაყოფილებდეს სასმელი წყლის პირობებს. სასმელი წყლის ანალიზისთვის დგება გეგმა, სადაც ნაჩვენებია სასმელი წყლის მიღების წყარო, გამოყენებადი წყლის მოცულობა დღე-ღამის განმავლობაში, წყლის ანალიზის სიხშირე, ანალიზის შედეგები და მოქმედებები შემთხვევაში, თუ სასმელი წყალი არ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს.

მაგალითი: სასმელი წყლის სინჯების აღების და ანალიზის გეგმა.

 

3.8. საჭმლის შეფუთვა.

დაემატოს გამოყენებადი შესაფუთი მასალების აღწერილობა და შესაბამისობის დეკლარაციები.

3.9. ტრანსპორტირება.

საკვები პროდუქტების გადაზიდვისთვის განკუთვნილი ტრანსპორტი უნდა იყოს სუფთა და კარგ მდგომარეობაშI, რათა არ მოხდეს საკვები პროდუქტების დაზიანება. საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტი უნდა იყოს ისე დაპროექტებული, რომ მოხდეს მარტივად მისი დასუფთავება და დეზინფიცირება.

ზემოხსენებული ტრანსპორტი რეგულარულად უნდა გადიოდეს ტექნიკურ შემოწმებას. სატვირთოები უნდა იყოს კარდ და სუფთა მდგომარეობაში და ასევე არ უნდა იყოს მასში არანაირი სუნი.

3.10. რეცხვა და დეზინფიცირება.

დასუფთავების და დეზინფიცირების გეგმა მოიცავს შემდეგს:

 • ოთახების და ტექნიკის დასუფთავებას
 • სამუშაო ტანსაცმლის გარეცხვას
 • ტარას გასუფთავება
 • მცირე ტექნიკის დასუფთავება

დასუფთავების და დეზინფიცირების გეგმაში ასევე შედის შემდეგი:

 • გამოყენებული საშუალებების ჩამონათვალი
 • სახელმძღვანელოები ან მოკლე აღწერილობა აღჭურვილობის, იარაღების, სამუშაო ზედაპირების, დასუფთავების და დეზინფიცირების შესახებ

მაგალითი:

უნდა დაწესდეს დასუფთავების მონიტორინგის პროცედურების გეგმა, სადაც იქნება მოყვანილი:

 • მონიტორინგის მეთოდები
 • მონიტორინგის სიხშირე
 • პირები, ვინც პასუხისმგებელია შედეგების შეფასებაზე და მათი დარეგისტრირებაზე

3.11. მავნებლებთან ბრძოლის კონტროლი.

მავნებლებისაგან პროდუქტების დაზიანების გამოსარიცხად უნდა შემუშავდეს გეგმა, რომელიც შეიცავს შემდეგს:

 • საწარმოს ოთახების გეგმა, სადაც ნაჩვენებია ქიმიური ხსნარების განთავსების ადგილები
 • მავნებლების კონტროლის სია
 • დაცვის განხორციელების სიხშირე
 • განხორციელებული დაცვის დასახელება
 • დაცვის მოკლე აღწერილობა

მაგალითი:

მოცემული მონიტორინგის ჩატარების შემდეგ, უნდა იყოს გამოვლენილი:

 • მონიტორინგის მეთოდი (ვიზუალური შეფასება, განხორციელების ადგილი)
 • მონიტორინგის სიხშირე
 • პირები, ვინც პასუხისმგებელია შედეგების შეფასებაზე და რეგისტრირებაზე

3.12. ნარჩენების შეგროვების და გადამუშავების გეგმა.

უნდა შედგეს ნარჩენების მოგროვების და მათი გადამუშავების გეგმა.
მაგალითი:

GR-tabel-12

3.13. თანამშრომლების სწავლება საკვები პროდუქტების ჰიგიენის საკითხებში.

მაგალითი: თანამშრომლების ჰიგიენის ტრენინგის პროგრამა.

სავალდებულო ჰიგიენის ტრენინგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 1. კვების ჰიგიენის პრინციპები;
 2. მიკროორგანიზმები და მათი გამრავლების მიზეზები;
 3. საკვებით გამოწვეული დაავადებები, ინტოქსიკაცია და ინფექციები;
 4. საკვების ფიზიკური, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების პრევენცია;
 5. საკვების შენარჩუნების პირობები და ტემპერატურის კონტროლი;
 6. საწარმოს სტრუქტურა, ტექნოლოგია და აღჭურვილობა;
 7. დასუფთავება და დეზინფიცირება;
 8. მავნებლებთან ბრძოლა;
 9. პირადი ჰიგიენა;
 10. თვითკონტროლის პრინციპები;
 11. კვების კანონმდებლობა;
 12. თანამშრომლის მოვალეობები და პასუხისმგებლობა საკვების ჰიგიენის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე;
 13. HACCP მეთოდის პრინციპები.

3.14. თერმული გადამუშავება.

აღწერა, თუ როგირი თერმული გადამუშავების რეჟიმები არის გამოყენებული.

3.15. საკვების დადგენა.

სურსათის ზედამხედველობის უზრუნველყოფა ხდება ზედნადების შევსებით და პროდუქტის ზედნადებთან შესაბამისობის კონტროლით. საწარმოში შემოსული და გაცემული პროდუქცია უნდა იყოს აღრიცხული და დაფიქსირებული. ზედნადებში უნდა იყოს შეტანილი შემდეგი მონაცემები:

 1. პროდუქტის დასახელება;
 2. პროდუქტის რაოდენობა;
 3. სახელი და მისამართი, ვინაც მოგვაწოდა პროდუქტი;
 4. სახელი და მისამართი, ვისაც ვუგზავნი პროდუქტს;
 5. პროდუქტის ნომერი;
 6. პროდუქტის გაგზავნის თარიღი.

ტვირთის შემოტანა - გატანის ზედნადებ საბუთებს ინახავენ, მოხმარების ვადის გასვლიდან კიდევ 6 თვე. ასევე 6 თვიანი ვადით ინახება წარმოების დროს შევსებული დოკუმენტაცია.

3.16. საკვებთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარდგენა.

ზოგადი მოთხოვნები საკვებ პროფუქტებზე ინფორმაციის წარდგენისას, კვების და ჯანმრთელობის სფეროში არსებული სადავო საკითხები.

აღნიშნულია შემდეგი:

 • პროდუქციის დასახელება; მისი დამზადების მეთოდის დასახელებით, მაგალითად მაგარი ყველი მაჭიკის ფერმენტის გამოყენებით;
 • ინგრედიენტების ჩამონათვალი;
 • მინიმალური შენახვის ვადა;
 • მწარმოებელი, შეფუთვის დასახელება და იურიდიული მისამართი;
 • წარმოშობის ქვეყანა;
 • პარტიის აღნიშვნა;
 • საკვებთან დაკავშირებული ინფორმაცია 100გრამზე ან 100 მილილიტრზე.

3.17. საფრთხის ანალიზი და პრევენციული მოქმედებების მოძიება.

3.18. კრიტიკული საკონტროლო პუნქტების მონიტორინგი და მაკონტროლებელი ქმედებები.

3.19. ქმედებების ჩამოყალიბება, რათა დავაკმაყოფილოთ თვითკონტროლის გეგმის მოთხოვნილებები.

მუშავდება გეგმა, რომლის მიხედვითაც ვახორციელებთ პროდუქტების შეფასების და ნიმუშების აღებას.

ნაწარმის გასინჯვის გეგმაში გაწერილია:

 • კონტროლირებადი კვების ჯგუფები;
 • შერჩევის სიხშირე;
 • მაჩვენებლები (ქიმირუ შემადგენლობა, მიკრობიოლოგია, ალერგენები);
 • პარამეტრების ნორმები;
 • ლაბორატორიები, სადაც ტარდება კვლევები;

ტექნიკასა და სამუშაო ადგილებში ნაჩვენებია შემდეგი გეგმა:

 • შერჩევის სიხშირე;
 • მაჩვენებლები;
 • პარამეტრების ნორმები;
 • ლაბორატორიები, სადაც ტარდება კვლევები.

მაგალითი:

GR-tabel-14