1.7. პერსონალის ტრენინგები

თანამშრომლებმა უნდა შეისწავლონ HACCP-ს მეთოდი და გაიარონ ყველა სავალდებულო ტრენინგი.

თანამშრომლებს უნდა ქონდეთ შედგენილი ტრენინგის პროგრამა.