სასწავლო პროგრამები

გაიღრმავე ცოდნა და წარმართე ბიზნესი სწორად!

ხელოვნური განაყოფიერების კურსი

 • ხელოვნური განაყოფიერების მნიშვნელობა;
 • ხელოვნური განაყოფიერების თეორიული კურსი;
 • ხელოვნური განაყოფიერების პრაქტიკული კურსი; 

ფერმის მენეჯმანტი / მეცხოველეობა

 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი;
 • ძროხასთან მუშაობის  ტექნიკა (მოვლა, შენახვა, უსაფრთხოება);
 • ზოგადი და პირადი ჰიგიენის წესები;
 • ძროხის ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებები;
 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშები და სპეციფიკაცია;
 • მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის კვების საფუძვლები და რაციონი;
 • ზოოტექნიკური ფაქტორების გავლენა რძის შემადგენლობასა და თვისებებზე;
 • ჯიშობრივი გაუმჯობესება და ხ.გ.-ს სარგებელი;
 • ბუნებრივი შეჯვარება და მენეჯმენტი;
 • ემბრიონების გადანერგვა;

ვეტერინარია

 • ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა;
 • ეპიზოოტიების საწინააღმდეგო მუშაობის ძირითადი ამოცანები და პრინციპები;
 • როგორ ვაკონტროლოთ ცხოველის ჯანმრთელობა;
 • გავრცელებული დაავადებები და მათი პროფილაქტიკა;
 • ჰიგიენა;
 • პრეპარატები და მათი გამოყენება;
 • დაავადებულ ცხოველთან მოქცევის წესები;