ფერმის პროექტი

 ფერმის პროექტი

ჩვენ შევიმუშავებთ მესაქონლეობის და მეღორეობის მიმართულებით თანამედროვე სტანდარტების ინდივიდუალური ფერმის პროექტებს და თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე, მოვახდენთ:

  • ფერმის განსათავსებელი/ასაშენებელი ადგილის აუდიტს და შეფასებას;
  • ფერმის ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ნაწილის არქიტექტურულ დაპროექტებას;
  • ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და დაგეგმარებას;
  • ფერმისათვის განკუთვნილი კონკრეტული მანქანა-დანადგარების შერჩევას;
  • საკვები ბაზის ანალიზს და ულუფის შემუშავებას;
  • სანაშენე საქმიანობის დაგეგმვას და ჯიშების შერჩევას;
  • ნახირის დაჯგუფების სტრატეგიის შემუშავებას;
  • რძის მიმღები და გადამამუშვებელი ხაზის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას და პროექტირებას;
  • სასაკლაოების და ხორცის გადმამუშავებელი ხაზების პროექტირებას და აღჭურვას;